~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Καρακόλης, Χρήστος Κ. Θέματα ερμηνείας και θεολογίας της Καινής Διαθήκης

Χρήστος Καρακόλης, Θέματα Ερμηνείας και Θεολογίας της Καινής Διαθήκης, Θεσσα­λονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, 2005, σελ. 325.

            Ο τόμος φιλοξενεί έντεκα μελέτες από το χώρο της Καινής Διαθήκης. Ειδικότερα οι μελέτες αναφέρονται στα ευαγγέλια, στις Πράξεις των αποστόλων και τις επιστολές του απ. Παύλου. Παράλληλα θίγονται καίριοι για την επιστήμη της Και­νής Διαθήκης τομείς, όπως το Qumran, η Γνώση και οι αποστολικοί Πατέρες. Κοι­νό πλαίσιο όλων των μελετών είναι η ερμηνεία και η θεολογία της Καινής Διαθήκης.

            Η πρώτη μελέτη ασχολείται με το θέμα του θανάτου του Ιωάννη του Βαπτι­στή μέσα από την αφηγηματική τεχνική και τη χριστολογία του κατά Μάρκον ευαγ­γε­λίου.

            Το δεύτερο κείμενο εξετάζει το χειρόγραφο 7Q5 του Qumran, το οποίο όπως δηλώνει η ονομασία του βρέθηκε στο σπήλαιο 7 του αρχαιολογικού χώρου του Qumran και το οποίο ήδη από το 1972 ταυτίστηκε από ορισμένους ειδικούς επιστή­μονες με το Μκ. 6,52-53.

            Το τρίτο κείμενο  αναφέρεται στην παραβολή του ασώτου. Ο συγγρα­φέας επι­χειρεί μια νέα αλληγορική ερμηνεία της παραβολής, σύμφωνα με την οποία η παρα­βολή αποτυπώνει σε  ένα άλλο επίπεδο ερμηνείας ένα σημαντικό τμήμα της ιστο­ρίας της σωτηρίας, ξεκινώντας από τις απαρχές του ανθρώπινου γένους και φθά­νο­ντας μέ­χρι τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο των Πράξεων.

            Η  τέταρτη μελέτη παρουσιάζει τη θαυματουργική θεραπεία του παραλυτικού της κολυμβήθρας του Βηθεσδά στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο (5,1-18) και συγκεκρι­μένα το λόγιο του στίχου 5,14β. Το λόγιο αυτό έχει εξέ­χουσα θεολογική σημασία καθώς συνδέει αιτιωδώς την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου με την αμαρτία.

            Η πέμπτη μελέτη του τόμου αναλύει τις θεολογικές και ερμηνευτικές από­ψεις του συγγραφέα για τη σχέση Χριστού και «Ελλήνων» στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο.

            Η έκτη μελέτη αναφέρεται στον Ιησού ως το Γιαχβέ των παλαιο­διαθη­κικών θεοφανειών στο κατά Ιωάννην  ευαγγέλιο. Η μελέτη επιχειρεί ένα ουσια­στι­κό βήμα προς τη συνολική κατανόηση της ιωάννειας αντιλήψεως για τη θεό­τητα του Ιησού.

            Η έβδομη μελέτη είναι μια τοποθέτηση του συγγραφέα επί της θεωρίας του δρος H. Warnecke για την ταύτιση Κεφαλληνίας-Μελίτης (Πρ. 28,1).

            Το όγδοο κείμενο αναλύει τα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα του Ρωμ. 6,10. Ο συγγραφέας προσπαθεί να συμβάλει στην κατά το δυνατόν σφαιρική κα­τανόηση του μικρού, αλλά και ιδιαιτέρως ενδιαφέροντος και δύ­σκο­λου αυτού κειμέ­νου, επισημαίνοντας τα ποικίλα προβλήματα που συνδέο­νται με αυτό και προ­τεί­νοντας λύσεις με τελικό σκοπό την αποσα­φή­νιση της ιδιάζουσας χριστολογικής ορο­λογίας του.

            Η ένατη μελέτη του τόμου εξετάζει τους όρους «σάρξ» και «πνεύμα» στην προς Γαλάτας επιστολή και στο Γνωστικισμό. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα αποσπά­σματα Γαλ. 3,1-5. 4,6 (στη συνάφειά του) 5,16-26 και 6,7-10 που δίνουν μια σαφή εικόνα για τις περί σαρκός και πνεύματος αντιλήψεις του απ. Παύλου.

            Η δέκατη μελέτη ασχολείται με τη σχέση εκκλησίας και κόσμου στην προς Εφεσίους επιστολή βάσει του Εφ. 1,23β και της συνάφειάς του.

            Τέλος, η ενδέκατη μελέτη διερευνά τη σημασία της φράσης «συνερχό­μενοι επί το αυτό» της επιστολής Βαρνάβα (4,10β). Ο συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα για το αν πρόκειται για εποικοδομητική ή ευχαριστιακή σύναξη των πιστών, καταλήγοντας στο τελευταίο.

            Το βιβλίο κλείνει με πίνακα βιβλικών χωρίων.  

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...